Regulamin

 

 

 

Regulamin

 

Świątecznego Konkursu Rodzinnego z nagrodami

Rodzina Pozytywnie Nakręcona”

 

 

§ 1.

Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie (dalej „Regulamin”) jest mowa o:

1) „Konkursie” – należy przez to rozumieć Świąteczny Konkurs Rodzinny „Rodzina Pozytywnie Nakręcona”;

2) „Organizatorze” – należy przez to rozumieć Związek Dużych Rodzin Trzy Plus z siedzibą w Warszawie;

3) „Uczestniku” – należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę reprezentującą rodzinę zgłoszoną do Konkursu (rodzic lub opiekun prawny);

4) „Stronie Internetowej” – należy przez to rozumieć stronę internetową prowadzoną przez Organizatora pod adresem: www.konkurs.3plus.pl;

5) „Formularz Zgłoszeniowy” – należy przez to rozumieć formularz zgłoszeniowy przesyłany przez Uczestnika za pośrednictwem Strony Internetowej w celu zgłoszenia udziału w Konkursie;

6) „Pracy Konkursowej” – należy przez to rozumieć film krótkometrażowy przesłany przez Uczestnika za pośrednictwem Strony Internetowej jako załącznik do Formularza Zgłoszeniowego i spełniający wymagania określone w Regulaminie;

7) „Komisji” – należy przez to rozumieć komisję konkursową powołaną przez Organizatora i oceniającą Prace Konkursowe;

8) „Nagrodzie” – należy przez to rozumieć nagrodę główną lub nagrodę dodatkową wchodzącą do puli nagród zgodnie z Regulaminem;

9) „Zwycięzcy” – należy przez to rozumieć Uczestnika, któremu przyznano Nagrodę.

§ 2.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Związek Dużych Rodzin Trzy Plus z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 81b / 73a (00-382 Warszawa), wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000279928, NIP: 9512220761, REGON: 141000893.

2. Konkurs jest prowadzony na podstawie Regulaminu.

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

§ 3.

Czas trwania konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 2 grudnia 2020 r. i trwa do dnia 27 grudnia 2020 r.

2. Konkurs składa się z oddzielnych 25 dziennych tur, które trwają od północy do godziny 23.59 każdego dnia.

3. Rozstrzygnięcie Konkursu i wysłanie Nagród nastąpi do dnia 31 grudnia 2020 r.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany określonych wyżej terminów.

§ 4.

Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Konkurs jest skierowany do rodzin z dziećmi oraz polega na nagraniu filmu krótkometrażowego pokazującego w sposób pozytywny życie rodzinne i związanego tematycznie z hasłem: „Jak radzi sobie rodzina z dziećmi w dobie koronawirusa?”.

2. Przez rodzinę z dziećmi, o której mowa w ustępie 1 powyżej, należy rozumieć rodziców (lub opiekunów prawnych) i dzieci zamieszkujących w wspólnym gospodarstwie domowym.

3. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie wymaga przesłania Formularza Zgłoszeniowego wraz z Pracą Konkursową za pośrednictwem Strony Internetowej.

4. Pracę Konkursową stanowi film, o którym mowa w ustępie 1 powyżej.

5. Uczestnikiem może być jedynie rodzic lub opiekun prawny. Uczestnik dokonuje zgłoszenia uczestnictwa, o którym mowa w ustępie 3 powyżej, a także reprezentuje rodzinę w Konkursie.

6. Uczestnik wskazuje w Formularzu Zgłoszeniowym rodzaj oczekiwanej Nagrody (nagroda główna albo nagroda dodatkowa), z zastrzeżeniem, że w przypadku wyboru nagrody głównej Uczestnik zobowiązany jest do uzupełnienia Formularza Zgłoszeniowego o   dodatkowe informacje dotyczące sytuacji rodzinnej i materialnej (sprzętowej) w  kontekście realizacji obowiązku zdalnego nauczania dzieci w wieku szkolnym i studiujących z wykorzystaniem komputera, w tym informacje obejmujące:

1) liczbę dzieci w rodzinie, w tym liczbę dzieci w wieku szkolnym i studiujących (do 26 roku życia) w trybie zdalnego nauczania,

2) liczbę sprawnych komputerów w gospodarstwie domowym,

3) informację o skorzystaniu przez rodzinę z pomocy dla uczniów realizujących zdalne nauczanie (np. o przekazaniu komputera przez szkołę lub inną organizację).

7. Do Konkursu można zgłaszać jedynie takie Prace Konkursowe, które:

1) nie były wcześniej nagradzane w innych konkursach i

2) nie były wcześniej publikowane, z wyjątkiem upublicznienia w mediach społecznościowych, któregokolwiek z członków rodziny w celu promocji Konkursu.

8. Uczestnik wpisuje w Formularzu Zgłoszeniowym właściwy „link” (odesłanie do strony internetowej) w celu potwierdzenia upublicznienia Pracy Konkursowej w mediach społecznościowych któregokolwiek z członków rodziny. Dostęp do upublicznionej Pracy Konkursowej nie może być ograniczony i powinna być ona publicznie dostępna.

9. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedną Pracę Konkursową w jednej turze Konkursu.

10. Praca Konkursowa musi spełniać następujące wymagania:

1) czas trwania filmu: od 5 sekund do 1 minuty,

2) film może być wykonany w dowolnie wybranej konwencji, gatunku filmowym oraz technice,

3) format zapisu: AVI, MP lub, MPG,

4) maksymalna jakość: full HD,

5) maksymalna wielkość pliku: 150 MB.

11. Uczestnik przez przesłanie Formularza Zgłoszeniowego oświadcza, że:

1) wyraża zgodę na udział w Konkursie i na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z Regulaminem,

2) zgłoszenie Pracy Konkursowej do Konkursu i korzystnie z niej przez Organizatora nie będzie naruszało niczyich praw, w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych ani prawa do wizerunku;

3) wyraża zgodę na publiczne prezentowanie Pracy Konkursowej przez Organizatora lub przez podmioty trzecie na zlecenie lub za zgodą Organizatora,

4)zapoznał się, rozumie i dobrowolnie akceptuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zamieszczone w § 8 Regulaminu;

5) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Konkursu, a także na opublikowanie jego imienia i nazwiska wraz z informacją o otrzymanej Nagrodzie na Stronie Internetowej i innych stronach internetowych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.

12. Uczestnik przez przesłanie Formularza Zgłoszeniowego:

1) wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie swojego wizerunku utrwalonego na filmie stanowiącym Pracę Konkursową – gdy wizerunek Uczestnika został utrwalony na tym filmie;

2) wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie wizerunków małoletnich dzieci występujących lub uwidocznionych na filmie stanowiącym Pracę Konkursową – gdy Uczestnik jest ich przedstawicielem ustawowym;

3) oświadcza, że osoby występujące lub uwidocznione na filmie stanowiącym Pracę Konkursową wyraziły zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie ich wizerunku – gdy nie zachodzą podstawy do wyrażenia zgody, o której mowa w lit. 1) i 2) powyżej.

13. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w tym praw do Pracy Konkursowej i prawa do wizerunku.

14. Z możliwości udziału w Konkursie są wykluczeni:

1) przewodniczący i członkowie Komisji,

2) pracownicy Organizatora zaangażowani w organizację Konkursu,

3) członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Organizatora,

4) członkowie najbliższych rodzin osób wymienionych w pkt. 1)-3) powyżej (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).

15. Organizator może ograniczyć liczbę zgłoszeń przyjmowanych w danej turze Konkursu.

16. Przesłane Prace Konkursowe nie będą zwracane, a Organizator zastrzega sobie prawo do ich przechowywania i rozpowszechniania na Stronie Internetowej i innych stronach internetowych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu (także w celach archiwalnych i reklamowych) a także zaprzestania rozpowszechniania w części lub całości w każdym czasie – w czasie trwania i po zakończeniu Konkursu.

§ 5.

Nagrody oraz zasady i warunki ich przyznawania

1. W każdej turze nagrody główne oraz dodatkowe może wygrać co najmniej 18 rodzin. Organizator może zmniejszyć lub zwiększyć liczbę rodzin, które mogą wygrać w danej turze konkursowej.

2. Prace Konkursowej w każdej z 25 tur Konkursu ocenia Komisja składająca się z co najmniej trzech osób.

3. Komisję tworzą Przewodniczący Komisji oraz Członkowie Komisji.

4. Komisja będzie oceniała Prace Konkursowe nadesłane przez Uczestników w ramach każdej tury Konkursu. Komisja przy ocenie Prac Konkursowych będzie kierowała się:

1) walorami artystycznymi Pracy Konkursowej – w przypadku wskazania przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym nagrody dodatkowej jako rodzaju nagrody oczekiwanej,

2) walorami artystycznymi Pracy Konkursowej oraz dodatkowymi informacjami dotyczącymi sytuacji rodzinnej i materialnej (sprzętowej) w  kontekście realizacji obowiązku zdalnego nauczania dzieci w wieku szkolnym i studiujących z wykorzystaniem komputera, przekazanymi przez Uczestnika zgodnie z § 4 ust. 6 Regulaminu – w przypadku wskazania przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym nagrody głównej jako rodzaju nagrody oczekiwanej.

5. Komisja, biorąc pod uwagę kryteria określone w ustępie 4 powyżej, spośród nadesłanych Prac Konkursowych w danej turze Konkursu wyłoni Prace Konkursowe kwalifikujące się do przyznania nagród głównych oraz nagród dodatkowych.

6. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania Nagród będzie podejmował Przewodniczący Komisji.

7. Pula Nagród w Konkursie to:

1) nagrody główne - 450 sztuk komputerów przenośnych

2) nagrody dodatkowe:

a) 50 gier planszowych

b) 100 voucherów zakupowych

c) 400 zestawów słuchawek z mikrofonem

8. W całym Konkursie łącznie może wygrać 1000 rodzin.

9. Informacja o osobie, której przyznano Nagrodę zostanie rozpowszechniona na Stronie Internetowej, a ponadto może być rozpowszechniona na innych stronach internetowych Organizatora i w innych środkach masowego przekazu.

10. Jedna rodzina może wygrać tylko jedną nagrodę główną.

11. Zwycięzcami nagród głównych w Konkursie może zostać wyłącznie Uczestnik, który opisze aktualną sytuację swojej rodziny, zgodnie z § 4 ust. 6 Regulaminu oraz złoży w Formularzu Zgłoszeniowym oświadczenie o braku wystarczającej liczby sprawnych komputerów do nauki zdalnej dzieci.

§ 6.

Zasady wydania nagrody

1. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą za pomocą danych podanych przez niego w Formularzu Zgłoszeniowym.

2. Warunki wydania Nagrody są następujące:

1) przesłanie Pracy Konkursowej zgodnie z Regulaminem i spełnianie warunków uczestnictwa w Konkursie określonych w Regulaminie,

2) przyznanie Nagrody,

3) brak podstaw wynikających z Regulaminu i upoważniających Organizatora do podjęcia decyzji w sprawie wykluczenia Zwycięzcy z Konkursu lub nieprzyznania Nagrody lub niewydania przyznanej Nagrody lub utraty prawa do przyznanej Nagrody.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania od Uczestnika lub Zwycięzcy udzielania dodatkowych informacji lub wyjaśnień, a także przedłożenia wskazanych przez Organizatora oświadczeń, dokumentów lub innych materiałów (w tym na piśmie), zarówno w trakcie jak i po zakończeniu Konkursu, mających znaczenie dla Konkursu - pod rygorem wykluczenia z Konkursu, nieprzyznania Nagrody, nie wydania przyznanej Nagrody lub utraty prawa do przyznanej Nagrody.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu lub nieprzyznania Nagrody, niewydania przyznanej Nagrody lub stwierdzenia utraty prawa do przyznanej Nagrody w przypadku, gdyby Uczestnik nie spełniał warunków Regulaminu, naruszył Regulamin, podał lub złożył w związku z Konkursem nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, dane, wyjaśnienia, oświadczenia, dokumenty lub inne materiały. Prawo powyższe zastrzeżone jest także w przypadku, gdy Praca Konkursowa nie będzie spełniać warunków Regulaminu lub będzie obarczona wadami prawnymi.

§ 7.

Prawa autorskie

1. Nadesłany przez Uczestnika plik z Pracą Konkursową przechodzi nieodpłatnie na własność Organizatora.

2. Przesłanie Pracy Konkursowej zgodnie z Regulaminem jest równoznaczne z:

1) przeniesieniem przez Uczestnika na zasadzie wyłączności, bezzwrotnie, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych na Organizatora majątkowych praw autorskich do filmu stanowiącego Pracę Konkursową oraz utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.),

2) zobowiązaniem Uczestnika, że nie będzie wykonywał wobec Organizatora osobistych praw autorskich do filmu stanowiącego Pracę Konkursową.

3. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o którym mowa w ustępie 2 powyżej, następuje nieodpłatnie. Uczestnik, w imieniu własnym oraz pozostałych członków rodziny, zrzeka się wynagrodzenia za korzystanie przez Organizatora z filmu stanowiącego Pracę Konkursową, w szczególności wynagrodzenia za jego rozpowszechnianie na Stronie Internetowej i innych stronach internetowych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu.

4. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o którym mowa w ustępie 2 powyżej, obejmuje pola eksploatacji znane w chwili przesłania Formularza Zgłoszeniowego, a w szczególności:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wywarzanie egzemplarzy bez żadnych ograniczeń ilościowych, wszelkimi technikami zapisu, w tym magnetycznego i optycznego, techniką drukarską, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, laserową, informatyczną, analogową lub cyfrową, w  dowolnym systemie i formacie, na nośnikach wszelkiego rodzaju, w szczególności nośnikach audio lub video, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, nośnikach komputerowych lub innych nośnikach zapisów i pamięci;

2) publiczne prezentowanie bez żadnych ograniczeń ilościowych i wszelkimi technikami;

3) nadawanie i reemitowanie dowolną techniką, w tym za pomocą wizji przewodowej i bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, przez sieci telewizji kablowej, na platformach cyfrowych, a także przez wszelkiego rodzaju sieci informatyczne, multimedialne, teleinformatyczne i telekomunikacyjne, w tym przez sieci telefonii komórkowej, lub inne systemy przekazów, w tym simulcasting (własny i cudzy) i webcasting, w sposób nie kodowany i kodowany;

4) wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności przez wszelkiego rodzaju sieci informatyczne, komputerowe, multimedialne, w tym Internet, teleinformatyczne i telekomunikacyjne, w tym przez sieci telefonii komórkowej, lub inne systemy przekazu;

5) wprowadzanie do własnej elektronicznej bazy danych, do pamięci komputerów i  innych podobnych urządzeń, wprowadzanie do wszelkiego rodzaju sieci informatycznych, komputerowych, multimedialnych, w tym do Internetu, teleinformatycznych i telekomunikacyjnych, w tym do sieci telefonii komórkowej, lub innych systemów przekazu;

6) rozpowszechnianie przez wszelkiego rodzaju sieci informatyczne, komputerowe, multimedialne, w tym Internet, teleinformatyczne i telekomunikacyjne, w tym przez sieci telefonii komórkowej, lub inne systemy przekazu;

7) wykorzystanie do celów informacyjnych, promocyjnych i reklamy Konkursu lub działalności Organizatora, w tym na Stronie Internetowej i innych stronach internetowych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu.

5. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o którym mowa w ustępie 2 powyżej, następuję włącznie z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na osoby trzecie oraz z prawem zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym prawem do dokonywania opracowań oraz rozporządzania i korzystania z opracowań na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili przesłania Formularza Zgłoszeniowego, a w szczególności na polach eksploatacji określonych w ustępie 4 powyżej.

6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do filmu stanowiącego Pracę Konkursową i prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do niego jest nieograniczone terytorialnie i czasowo. Organizator może wykorzystywać film stanowiący Pracę Konkursową na całym świecie we wszystkich mediach, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, przez cały czas trwania praw majątkowych. Organizator ma prawo udzielać licencji do korzystania z filmu stanowiącego Pracę Konkursową przez osoby trzecie na warunkach przez niego określonych, jak również przenosić na osoby trzecie autorskie prawa majątkowe oraz prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.

7. W przypadku, gdy osoba trzecia zgłosi do Organizatora roszczenia związane z nieuprawnionym korzystaniem przez niego z filmu stanowiącego Pracę Konkursową, bądź roszczenia związane z naruszeniem jakichkolwiek jej praw, w tym przez publiczne prezentowanie wizerunku osoby trzeciej, Uczestnik na własny koszt niezwłocznie przystąpi do wyjaśnienia sprawy, w tym podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu, na żądanie Organizatora przedstawi posiadane informacje, zaspokoi uzasadnione roszczenia osoby trzeciej, a w razie ich prawomocnego zasądzenia od  Organizatora na rzecz tej osoby zwróci Organizatorowi całość pokrytych przez niego roszczeń, a także wszelkie poniesione przez Organizatora i udokumentowane wydatki i opłaty związane ze zgłoszeniem roszczeń przez osobę trzecią, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej.

§ 8.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, Organizator przekazuje poniżą informację o przetwarzaniu danych osobowych:

1. Administrator danych.

Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Stowarzyszenie ZWIĄZEK DUŻYCH RODZIN TRZY PLUS z siedzibą w  Warszawie,  (ul. Solec 81B lok. 73A, 00-382 Warszawa) wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000279928 (dalej „Organizator”).

2. Dane kontaktowe administratora.

Z Organizatorem można się kontaktować w następujący sposób:

(a) listem przesłanym na adres: Biuro Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus" ul. Żytnia 13/13, 01-014 Warszawa,

(b) za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: biuro@3plus.pl,

(c) telefonicznie: 533 473 244.

3. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania.

Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, oceny Pracy Konkursowej, przekazania (wydania) Nagrody. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest jego zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia), a także realizacja prawnie uzasadnionych interesów Organizatora, takich jak obrona i dochodzenie roszczeń w  związku z prowadzeniem postępowań spornych (w tym przed organami publicznymi) oraz innych postępowań, wewnętrzne cele administracyjne (operacyjne) związane z prowadzeniem działalności, cele archiwalne i dowodowe (podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO).

4. Odbiorcy danych osobowych.

Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane przez Organizatora:

(a) pracownikom i współpracownikom Organizatora, którzy będą mieć dostęp do danych osobowych Uczestnika w związku z wykonywaniem powierzonych ich obowiązków,

(b) podmiotom przetwarzającym, którym Organizator zleci czynności wymagające przetwarzania danych osobowych,

(c) dostawcom usług informatycznych,

(d) podmiotom, które mogą żądać przekazania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe Uczestnika przetwarzane na podstawie jego zgody będą przechowywane przez Organizatora do momentu jej wycofania zgody, natomiast dane osobowe przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora będą przechowywane do momentu istnienia tych interesów lub wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie wystąpią uzasadnione prawnie podstawy dalszego przetwarzania danych osobowych.

6. Przysługujące prawa.

W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych Uczestnika, zgodnie z art. 15-21 RODO Uczestnikowi przysługuje:

(a) prawo dostępu do danych osobowych,

(b) prawo sprostowania danych osobowych,

(c) prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),

(d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

(e) prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora danych.

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Organizatorem (dane kontaktowe podano w punkcie 2 powyżej).

7. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych może być brak możliwości uczestniczenia przez Uczestnika w Konkursie, oceny Pracy Konkursowej lub przekazania (wydania) Nagrody.

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Organizatorem (dane kontaktowe podano w punkcie 2 powyżej).

8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest dokonywane z naruszeniem przepisów RODO.

9. Informacja dotycząca podania danych osobowych.

Podanie przez Uczestnika danych osobowych było dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.

10. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego. Profilowanie.

Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Dane osobowe Uczestnika nie będą profilowane ani przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

§ 9.

Postanowienia końcowe

1. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

2. Regulamin jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora i na Stronie Internetowej.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników.

4. Organizator ma prawo podjąć decyzję o zakończeniu Konkursu w każdym momencie bez rozstrzygania Konkursu. Informacja o tym zostanie podana na Stronie Internetowej.

5. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie Nagrody przez Organizatora.

6. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że akceptuje zasady Konkursu określone w Regulaminie.

7. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną zakresie organizacji i przebiegu Konkursu. Inne informacje, w szczególności zamieszczone na Stronie Internetowej, mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny i są niewiążące.

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej

BIURO ZDR3+
ul. Jaworzyńska 7/3 00-634 Warszawa
Czynne w dni robocze od 8.00 do 16.00
tel.: 533 473 244
e-mail: biuro@3plus.pl
Adres rejestrowy: ul. Solec 81b/73a
00-382 Warszawa
NIP 9512220761
REGON 141000893
KRS 0000279928

Mamy status
Organizacji Pożytku Publicznego

KARTA DUŻEJ RODZINY
Biuro KDR czynne w dni robocze od 7.00 do 15.00
Anna Tanowska, tel.: 732 988 446
biuro_kdr@3plus.pl

LINIA 3PLUS
Telefon przeznaczony dla rodzin wielodzietnych
wtorek: 10.00-15.00
czwartek: 10.00-13.00
Dyżurują: Judyta Kruk i Aleksandra Januszewicztel.: 732 988 451
e-mail: linia@3plus.pl

MEDIA
Judyta Kruk - rzecznik prasowy
tel.: 732 988 401